obrazek 2022 01 26 130044

Poněkud netradiční soutěž. Nemusíte nic kupovat, pouze se registrujte, tím se do soutěže přihlásíte a pak už jen čekejte na vylosování!

PODMÍNKY PROPAGAČNÍ AKCE – PLNÁ VERZE
Pečlivě si tyto podmínky (dále jen „Podmínky“) přečtěte.  Registrací k účasti na této propagační akci („Akce“) vyjadřujete svůj souhlas s tím, že pro vás tyto Podmínky budou závazné. Také si přečtěte naše zásady ochrany soukromí na www.monsterenergy.com, které popisují, jakým způsobem budeme používat údaje, které nám poskytnete při registraci k účasti na Akci.
1.    Akci organizuje a provozuje společnost Monster Energy Europe Limited se sídlem na adrese Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex UB6 8UP, Spojené království (dále jen „Monster Energy“).
2.    Akce se mohou zúčastnit všechny osoby starší osmnácti (18) let s bydlištěm v České republice nebo na Slovensku. Účast na Akci není dovolena zaměstnancům ani rodinným příslušníkům zaměstnanců společnosti Monster Energy, jejích přidružených společností, subdodavatelů, zástupců a právních nástupců nebo komukoliv jinému, kdo jsou s touto Akcí jakkoli profesně spjat. 
3.    Akce probíhá prostřednictvím webových stránek na www.monsterenergy.com („Webové stránky“) a je propagována propagačními materiály ve vybraných účastnících se místech v České republice nebo na Slovensku („Maloobchodník“).
4.    Registrací k účasti na Akci v souladu s těmito Podmínkami každý účastník akce (dále jen „vy“, „váš“, „účastník“) souhlasí, že bude vázán těmito Podmínkami a rozhodnutím(i) Monster Energy, jejíž rozhodnutí budou konečná, o všech záležitostech týkajících se Akce.  Monster Energy se nebude pouštět do žádné další korespondence.
5.    Veškeré časové údaje a data uvedená v těchto podmínkách jsou časové údaje a data v České republice nebo na Slovensku.  V případě jakéhokoli sporu ve věci času či data jakékoliv podané registrace bude rozhodnutí společnosti Monster Energy konečné.
6.    K přihlášení do této Akce není potřeba koupě žádného výrobku. 

Registrace

7.    Akce začíná v 00:01 UTC dne 01.01.2022 („Datum zahájení“) a končí v 23:59 UTC dne 28.02.2022 („Datum ukončení“).  
8.    Účastníci se mohou Akce zúčastnit tak, že: 
a.    budou jednat v souladu s těmito Podmínkami; a
b.    odešlou údaje o sobě (a to celé jméno, adresu bydliště, datum narození, telefonní číslo a emailovou adresu) podle pokynů na Webových stránkách;
Cena a podmínky

9.    Každý účastník, který platně odešle svou registraci, jak je popsáno výše (každá bude „Platnou registrací‘’), bude zařazen do Souboru registrací hrajících o Hlavní cenu se všemi ostatními Platnými registracemi ze všech zúčastněných trhů („Soubor registrací hrajících o Hlavní cenu“). Kromě Souboru registrací hrajících o Hlavní cenu budou Platné registrace účastníků s bydlištěm v České republice zařazeny také do souboru registrací z České republiky hrajících o Druhou cenu („Soubor registrací z České republiky hrajících o Druhou cenu“), Platné registrace účastníků s bydlištěm na Slovensku zařazeny také do souboru registrací ze Slovenska hrajících o Druhou cenu („Soubor registrací ze Slovenska hrajících o Druhou cenu“), Platné registrace účastníků s bydlištěm v České republice zařazeny také do souboru registrací z České republiky hrajících o Druhou cenu („Soubor registrací z České republiky hrajících o Třetí cenu“) a Platné registrace účastníků s bydlištěm na Slovensku zařazeny také do souboru registrací ze Slovenska hrajících o Druhou cenu („Soubor registrací ze Slovenska hrajících o Třetí cenu“),
10.    Jeden (1) oficiální hlavní výherce náhodně vybraný ze Souboru registrací hrajících o Hlavní cenu („Hlavní výherce“) vyhraje Hlavní cenu (definice níže); pět (5) výherců druhé ceny náhodně vybraných ze Souboru registrací z České republiky hrajících o Druhou cenu („Výherci druhé ceny z České republiky“) vyhraje Druhou cenu pro Českou republiku (definice níže); pět (5) výherců druhé ceny náhodně vybraných ze Souboru registrací na Slovensku hrajících o Druhou cenu („Výherci druhé ceny ze Slovenska“) vyhraje Druhou cenu pro Slovensko (definice níže); třicet (30) výherců druhé ceny náhodně vybraných ze Souboru registrací z České republiky hrajících o Třetí cenu („Výherci druhé ceny z České republiky“) vyhraje Třetí cenu pro Českou republiku (definice níže); a třicet (30) výherců třetí ceny náhodně vybraných ze Souboru registrací ze Slovenska hrajících o Třetí cenu („Výherci třetí ceny ze Slovenska“) vyhraje Třetí cenu pro Slovensko (definice níže). Hlavní výherce, Výherce druhé ceny pro Českou republiku, Výherce druhé ceny pro Slovensko, Výherce třetí ceny pro Českou republiku a Výherce třetí ceny pro Slovensko budou společně dále označováni jako „Výherci“ a každý jednotlivě jako „Výherce“.
11.    Hlavní výherce vyhrává cestu pro dvě (2) osoby od 15.04.22 do 05.05.22 („Akce“), která sestává z následujícího („Hlavní cena“): 
a.    dvě (2) vstupenky na Akci konanou od 15.04.22 do 05.05.22; každá vstupenka opravňuje držitele ke vstupu na Akci a přístupu do všech veřejných prostor na Akci v otevíracích hodinách Akce;
b.    dva (2) skipasy na tři (3) dny, jak to zcela podle svého uvážení určí Monster Energy;
c.    pobyt na tři (3) noci pro dvě (2) osoby ve dvojlůžkovém pokoji s oddělenými postelemi v ubytování s nejméně třemi (3) hvězdičkami, který zcela podle svého uvážení vybere Monster Energy, podle dostupnosti („Hotel“);
d.    setkání se sportovcem sponzorovaným Monster Energy®, jak zcela podle svého uvážení určí Monster Energy;
e.    zpáteční letenky v ekonomické třídě pro dvě (2) osoby z letiště v České republice nebo na Slovensku na letiště ve Švýcarsku, která vybere Monster Energy („Cílové letiště“). letiště, data a časy letů určí společnost Monster Energy zcela podle svého uvážení; a
f.    zpáteční transfery zvolené společnosti Monster Energy zcela podle jejího uvážení pro dvě (2) osoby z Cílového letiště do Hotelu a z Hotelu, zvolené společností Monster Energy zcela podle svého uvážení; časy a způsob přepravy určí společnost Monster Energy zcela podle svého uvážení, podle dostupnosti.
12.    Výherci druhé ceny z České republiky vyhrávají každý jeden (1) přenosný reproduktor („Druhá cena pro Českou republiku“), přičemž přesnou značku, design a velikost každého kusu určí Monster Energy zcela podle svého uvážení a podle dostupnosti.
13.    Výherci druhé ceny ze Slovenska vyhrávají každý jeden (1) přenosný reproduktor („Druhá cena pro Slovensko“), přičemž přesnou značku, design a velikost každého kusu určí Monster Energy zcela podle svého uvážení a podle dostupnosti.
14.    Výherci třetí ceny z České republiky vyhrávají každý jedny (1) lyžařské brýle („Třetí cena pro Českou republiku“), přičemž přesnou značku, design a velikost každého kusu určí Monster Energy zcela podle svého uvážení a podle dostupnosti.
15.    Výherci třetí ceny ze Slovenska vyhrávají každý jedny (1) lyžařské brýle („Třetí cena pro Slovensko“), přičemž přesnou značku, design a velikost každého kusu určí Monster Energy zcela podle svého uvážení a podle dostupnosti.
16.    Hlavní cena, Druhá cena pro Českou republiku, Druhá cena pro Slovensko, Třetí cena pro Českou republiku a Třetí cena pro Slovensko budou společně dále označovány jako „Ceny“ a každá jednotlivě jako „Cena“.
17.    Výhod Hlavní ceny může využít pouze Hlavní výherce a jedna (1) osoba, kterou si Výherce hlavní ceny zvolí (dále jen „Zvolená osoba“). Zvolená osoba musí být schválena společností Monster Energy, být starší osmnácti (18) let a mít trvalé bydliště v České republice nebo na Slovensku.
18.    Aby mohli uplatnit Hlavní cenu, musí být Hlavní výherce a Zvolená osoba držiteli platných cestovních pasů s datem ukončení platnosti nejdříve 30.11.2022. Než bude potenciální vítěz vyhlášen Hlavním výhercem a obdrží Hlavní cenu, je možné, že potenciální Hlavní výherce a Zvolená osoba budou muset prokázat svou způsobilost, zejména prokázat věk, stálé bydliště, totožnost, což může být zejména dokladem o stálém bydlišti, cestovním pasem a/nebo podobným státem vydaným průkazem totožnosti. Neposkytnutí těchto informací společnosti Monster Energy v přiměřeném čase stanoveném společností Monster Energy může mít za následek, že Hlavní cena Hlavnímu výherci propadne a Monster Energy vybere v co nejkratší přiměřené lhůtě jinou platnou registraci. Hlavní výherce a Zvolená osoba budou muset podepsat právní prohlášení, které připraví Monster Energy zcela podle svého uvážení konkrétně pro Hlavní cenu, a potvrdit tak porozumění, dodržení a přijetí tohoto právního prohlášení.  Kopie příslušného potvrzení a právního prohlášení lze získat na vyžádání od [VLOŽTE].
19.    Aby nebyly pochybnosti, veškeré náklady s Cenami spojené, zejména daně, platné zdravotní pojištění na cesty, víza (hodí-li se), doprava (včetně transferů mezi bydlištěm/bydlišti Hlavního výherce a Zvolené osoby a letištěm), ubytování, vybavení, strava, veškeré zábavy a cokoli s Cenami související, co není jmenovitě zahrnuto a popsáno v definici Cen výše, ponesou výhradně Výherci. Ubytování v rámci Hlavní ceny zahrnuje jen samotný pokoj a Hlavní výherce a jeho Zvolená osoba ponesou odpovědnost za úhradu všech potravin a nápojů zkonzumovaných v Hotelu i jinde, které nejsou konkrétně zahrnuty a uvedeny v definici Hlavní ceny, a za veškeré dodatečné hotelové poplatky. Hlavní výherce tímto souhlasí, že podepíše a dodrží veškeré podmínky stanovené příslušnými poskytovateli služeb pro Hlavní cenu.
20.    Je odpovědností Výherců poskytnout veškerou požadovanou dokumentaci a všechny další právní předpoklady Cen a/nebo dokumentaci vyžadovanou zákonem a/nebo ze strany Monster Energy. 

Vyrozumění o Ceně a předání Ceny

21.    Každý Výherce bude informován e-mailem a/nebo telefonicky na e-mailové adrese a/nebo telefonním čísle, které zadal při registraci do Akce, a to do sedmi (7) dnů od Procesu výběru („Oznámení“). Neúspěšní účastníci vyrozuměni nebudou. 
22.    Podrobnosti předání Cen určí Monster Energy zcela podle svého uvážení. Podrobnosti o předání Cen (včetně času, data a místa předání) budou každému Výherci sděleny v Oznámení.
23.    V případě, že se společnosti Monster Energy nepodaří kontaktovat potenciálního Výherce do sedmi (7) dnů od data Oznámení nebo že potenciální Výherce z jakéhokoli důvodu není schopen převzít Cenu nebo Hlavní výherce není k dispozici k návštěvě Akce, bude jeho registrace považována za neplatnou a společnost Monster Energy vybere v co nejkratší přiměřené lhůtě v souladu s Procesen výběru jinou Platnou registraci. 
Obecné podmínky

24.    Počet registrací je omezen na jednu (1) registraci na osobu a žádný z účastníků nesmí odeslat ani pokusit se odeslat více než jednu (1) registraci.  Monster Energy si vyhrazuje právo odmítnout účast na Akci jakémukoli jedinci, který odešle nebo se pokusí odeslat více než jednu (1) registraci.
25.    Registrace provedené online pomocí skriptu, makra nebo jakoukoli jinou metodou automatizovaného zadávání dat jsou neplatné.  Monster Energy si vyhrazuje právo ověřit platnost registrací a vyloučit všechny registrace, o nichž se domnívá, že byly provedeny jakoukoli metodou automatizovaného zadávání dat.
26.    Aby nebyly pochybnosti, je k účasti na Akci potřeba počítač nebo jiné zařízení připravené k přístupu na internet a přístup na internet. Je odpovědností účastníků, aby disponovali souhlasem vlastníka počítače a osoby, která hradí poplatky poskytovateli internetových služeb. Nelze uplatnit žádný nárok na náhradu výdajů spojených s využitím internetového připojení za účelem účasti na Akci.
27.    Veškeré registrace jsou považovány za provedené v okamžiku vložení údajů do databáze Monster Energy, nikoli v okamžiku odeslání registrace účastníkem do Webové stránky. 
28.    Pokud dojde k jakémukoliv sporu týkajícímu se totožnosti Výherce, bude konečné rozhodnutí Monster Energy.
29.    Odeslání online registračního formuláře ani jakákoli jiná forma důkazu o online odeslání registračního formuláře nejsou důkazem o tom, že vaše registrace byla přijata.  Monster Energy nepřijímá žádnou odpovědnost za registrace, které byly nesprávně vyplněny, ztraceny, zpožděny nebo které z jakýchkoli důvodů nebyly doručeny.  
30.    Výhry se poskytují v podobě, jak byly popsány, a jsou nepřenosné, nelze je vyměnit a v případě, že Výherce nebude z jakéhokoli důvodu schopen svou Cenu uplatnit, nebude poskytnuta žádná finanční náhrada. Aniž by tím bylo dotčeno výše uvedené, v případě, že se vyskytnou nepředvídané okolnosti nebo když Monster Energy nebude schopná předat Ceny z důvodu pandemie Covid-19 nebo z jakéhokoli jiného důvodu, si Monster Energy vyhrazuje právo nahradit Cenu nebo složky ceny cenou o stejné nebo vyšší hodnotě.
31.    Hlavní výherce souhlasí, že se bude podílet a zajistí, že se Zvolená osoba bude podílet, na přiměřené publicitě vyplývající z Akce, požádá-li je o to Monster Energy, a Hlavní výherce bere na vědomí, že Monster Energy může použít jméno, fotografii a zvukové a/nebo obrazové záznamy jejich a jejich Zvolené osoby v rámci jakékoli publicity spojené s Akcí, jak to popisují zásady ochrany soukromí Monster Energy.
32.    Nedodrží-li Monster Energy tyto podmínky, bude zodpovědná za ztrátu nebo škodu, kterou účastník utrpí, která je předvídatelným důsledkem porušení těchto podmínek ze strany Monster Energy nebo její nedbalosti, ale nebude zodpovědná za ztrátu nebo škodu, která předvídatelná není. Ztráta nebo škoda je předvídatelná, když jsou zjevným důsledkem porušení povinností ze strany Monster Energy nebo když byly uvažovány ze strany účastníka a Monster Energy v okamžiku, kdy se účastník zapojil do Akce. Kromě odpovědnosti Monster Energy za předvídatelné škody a ztráty se Monster Energy a/nebo kterékoli z jejích přidružených společností, zaměstnanců, jednatelů, zástupců, právních nástupců nebo subdodavatelů v největší možné míře povolené příslušnými právními normami zříkají veškeré odpovědnosti.               
33.    Z důvodů, jež Monster Energy nemůže rozumně ovlivnit, mohou nastat události, které znemožní vlastní Akci či udělení Ceny, a v takovém případě si může Monster Energy zcela podle vlastního uvážení změnit či upravit Akci a účastník souhlasí, že v takovém případě nebude Monster Energy přičítána žádná odpovědnost.
34.    Monster Energy si vyhrazuje právo: (a) z důvodů, které nemůže rozumně ovlivnit, změnit formát Akce a/nebo uskutečnit později či odložit Akci či jakoukoli její fázi, aniž by za to nesla odpovědnost vůči Účastníkovi; a/nebo (b) odmítnout registraci jakékoli fyzické osoby k účasti na Akci nebo na budoucích akcích, které společnost Monster Energy uspořádá: (i) domnívá-li se Monster Energy důvodně, že Cena byla vcelku či zčásti převedena na třetí osobu; (ii) byl-li účastník vyloučen z jakékoli soutěže či akce Monster Energy během dvanácti (12) měsíců předcházejících Datu zahájení; (iii) domnívá-li se Monster Energy důvodně, že tato osoba nedodržela tyto Podmínky; a/nebo (iv) v případě, že tato osoba není způsobilá k účasti na Akci (nebo měla-li jí být účast na Akci z jakýchkoli důvodů odmítnuta).
35.    Není-li v těchto Podmínkách výslovně uvedeno jinak, nenese Monster Energy žádnou odpovědnost za žádné náklady či výdaje vzniklé kterémukoliv účastníkovi. Každý Výherce bude odpovědný za úhradu případných daňových povinností vzniklých v souvislosti s Cenou.  
36.    Všem účastníkům se doporučuje, aby si ponechali kopii těchto Podmínek pro budoucí potřebu.
37.    Souhlasíte, že stanete-li se Výhercem, může být vaše jméno dáno k dispozici veřejnosti. Jméno každého Výherce je k dispozici kontaktováním Monster Energy na www.monsterenergy.com/contact-us do 90 od Data ukončení.   
38.    Akce i tyto Podmínky se řídí zákony Anglie a Walesu, s výhradou kogentních ustanovení místních právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitelů, která se ze zákona uplatní ve váš prospěch, a nic z Akce a těchto Podmínek se nedotýká vašich práv jako spotřebitele opírat se o taková kogentní ustanovení místních právních předpisů.
39.    Jakékoli spory (smluvní nebo mimosmluvní) vyplývající z této Akce nebo z těchto Podmínek či s nimi související podléhají nevýlučné pravomoci soudů Anglie a Walesu. Tím však nejsou omezena zákonná práva spotřebitelů podle příslušné legislativy na ochranu spotřebitele.
40.    Kdybyste o Akci měli jakékoli dotazy nebo kdybyste se s námi potřebovali spojit, obraťte se prosím na tým služby zákazníkům na www.monsterenergy.com/contact-us. 

obrazek 2022 01 26 130044
0 0 votes
Article Rating

Leave a Reply

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
%d bloggers like this: